Stadgar

§1. ÄNDAMÅL

Hässelby Segelsällskap, förkortat HySS, är en ideell allmännyttig förening med uppgift:

– Att genom ungdomsverksamhet och medlemsaktiviteter stödja och utveckla medlemmarnas intresse för segling som sport och fritidssysselsättning.

Att genom upplysning och utbildning verka för säkerhet och god miljö

– HySS skall inte erbjuda sina medlemmar hamn eller varvsplatser utan fokusera på segling och sjömanskap.

– Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

§2. VERKSAMHETSÅR

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§3. MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen efter erhållen skriftlig ansökan samt erläggande av fastställda avgifter.

Huvudform för medlemskap är senior- eller juniormedlemskap.

Den som fyllt eller under räkenskapsåret fyller 18 år kan inväljas som seniormedlem.

Den som är yngre inväljs som juniormedlem.

Juniormedlem som uppnått 18 år kan efter ansökan bli seniormedlem.

§4. BESLUTANDE ORGAN

HySS:s beslutande organ är medlemsmötet och styrelsen inom de riktlinjer som medlemsmötet fastslagit.

§5. MEDLEMSMÖTEN

Ordinarie medlemsmöten är Årsmötet. Utöver detta möte kan eventuellt extra medlemsmöte möte hållas.

Årsmötet hålls senast under mars månad.

Kallelse till medlemsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar i förväg.

Motioner och ärenden ska vara styrelsen tillhanda senast 1 februari beträffande årsmötet.

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

Beslut på medlemsmötet fattas med relativ majoritet förutom stadgeändring där det krävs 2/3 majoritet.

Beslut på årsmötet sker öppet om ingen röstberättigad deltagare speciellt kräver sluten omröstning.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

– att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;

– att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och

– att medlemsavgifter har betalats enligt utsända fakturor.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§6. ÅRSMÖTET

Med kallelsen till årsmötet ska förutom dagordning, även medsändas balans- och resultaträkning, jämte förslag till budget samt motioner och propositioner.

Årsmötets dagordning ska uppta:

– Årsmötets öppnande

– Fastställande av röstlängd för mötet.

– Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

– Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

– Val av två rösträknare, tillika justeringsmän

– Styrelsens verksamhetsberättelse

– Kassaberättelse (balans- och resultaträkning)

– Revisionsberättelse

– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

– Motioner propositioner och verksamhetsplan som tillställts årsmötet

– Fastställande av budget, avgifter och arvoden för kommande verksamhetsår

– Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt paragraf 15

– Val av övriga funktionärer

– Val av revisor och revisorssuppleant enligt paragraf 16

– Val av valberedning om 3 personer enligt paragraf 17

§7. EXTRA MÖTE

1. Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller när minst 20 medlemmar i skrivelse till styrelsen begär att extra möte ska hållas.

2. Styrelsen sammankallar till extra möte inom 1 månad efter skrivelsens mottagande.

3. Kan ordinarie medlemsmöte hållas inom 1 månad, behöver extra möte ej sammankallas.

§8. RÖSTNING

Varje medlem äger en röst. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där ej annan majoritet är särskilt föreskriven i dessa stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning utom för det fall att någon fordrar sluten sådan.

§9. AVGIFTER

1. Avgifter och arvoden fastställes av årsmöte

2. Betalas ej fastställd avgift ska styrelsen behandla ärendet enligt paragraf 13.

3. Medlem som uteslutits eller lämnat HySS har ej rätt att återfå erlagda avgifter.

§10. MEDLEMSKAP

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF.

§11. MEDLEMS SKYLDIGHETER

Medlem

ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa stadgar, tävlingsregler och beslut av de organisationer vars arrangemang man ställt upp på som föreningens representant.

ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,

godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen,

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som berör personen eller som följer av svensk lag.

har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Medlem i HySS ska hålla sin båt i ett sjömässigt och gott skick.

§12. UTTRÄDE

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.

Om medlem inte betalat medlemsavgift under innevarade år och två påminnelser med minst 1 månads mellanrum får styrelsen besluta om medlemskapets upphörande.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

§13. UTESLUTNING

Medlem får uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar, idrottens värdegrund eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

§14. ÖVERKLAGNING

Utesluten medlem kan i skrivelse till styrelsen överklaga beslutet. Har den uteslutne i stadgeenlig ordning överklagat styrelsens beslut, ska ärendet tas upp vid nästa medlemsmöte och avgöras genom sluten omröstning. En av HySS utesluten medlem kan överklaga uteslutningen hos regional båtorganisation, till vilken HySS är ansluten.

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

§15. STYRELSEN

Valbara till styrelsen är medlemmar i föreningen.

Styrelsen åligger utöver vad som sägs i dessa stadgar att representera HySS:

– att vara HySS:s verkställande organ

– att förbereda inkomna ärenden och motioner för medlemsmöten

– att upprätta berättelse om verksamheten samt föreslå inkomst- och utgiftstat

– att förvalta HySS:s medel och ansvara för dess ekonomi

– att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter

– se till att föreningen följer gällande lagar och bindande regler

Ledamöterna är lika ansvariga för verksamheten.

– Styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 2 suppleanter.

– Vartannat år väljs ordföranden och 1 ledamot samt 1 suppleant och vartannat år väljs 2 ledamöter och 1 suppleanter.

– Mandattiden är 2 år.

– Förutom ordföranden och kassör som väljs av årsmötet, konstituerar styrelsen sig själv.

– Styrelsen är beslutsmässig då samtliga styrelsemedlemmar är kallade och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

– Styrelsen får utse adjungerad medlem, sådan medlem har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

– Suppleanterna kallas till styrelsens sammanträden och äger vid dessa yttranderätt och rösträtt i de fall de inträder i stället för ordinarie styrelsemledamot.

§16. REVISION

1. Verksamheten granskas av två revisorer vilka väljs för en tid av 2 år och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs 1 suppleant för en tid av 1 år.

2. Kassören ska överlämna erforderliga handlingar till revisorerna för revision senast 1 månad före årsmötet.

3. Revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen senast 1 vecka före årsmötet.

§17. VALBEREDNING

1. Valberedningen består av 2 ledamöter, valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses till sammankallande.

2. Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen.

3. Det åligger valberedningen att löpande följa verksamheten i HySS, så att genomarbetat förslag till val kan föreläggas.

4. Valberedningen ska överlämna kandidatlista till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet.

§18. FIRMATECKNING

Styrelsen utser inom sig två firmatecknare att teckna HySS firma var för sig.

§19. STADGEÄNDRING

För att stadgeändring ska bli giltig måste den behandlas på två på varandra följande medlems-möten. Därvid fordras 2/3 -dels majoritet för att beslut ska kunna fattas om föreslagen ändring.

§22. UPPLÖSNING

Beslut om HySS:s upplösning ska, för att vara giltigt, fattas med 3/4 -dels majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten. Härvid ska även beslutas om hur HySS:s eventuella tillgångar ska disponeras.